หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management)

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%871

หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management)

ปัญหาของการทำงานร่วมกันในทุกองค์กร คือการมีข้อขัดแย้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะคนทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อ รู้สึกว่าต้องทำตัวเองให้ง่าย ๆ เป็นคนที่ฟังผู้อื่น หรือเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่น เพราะชีวิตของทุกคนมีความแตกต่าง จึงทำให้มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น เมื่อมีข้อขัดแย้ง ย่อมเกิดความไม่พึงพอใจต่อกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานอย่างเห็นได้ชัด ผลผลิตในการทำงานไม่ได้ เพราะต่างฝ่าย ต่างปฏิบัติต่อกันเช่นศัตรู การบริหารข้อขัดแย้งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญขององค์กรที่จะบริหารจัดการโดยทำให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องข้อการบริหารข้อขัดแย้ง ซึ่งในทุกองค์กรต่างอยากให้พนักงานเข้าใจในการเรื่องการบริหารข้อขัดแย้งต่อไปนี้

 • ที่มาของข้อขัดแย้ง เหตุแห่งปัญหา
 • เปลี่ยนตนเอง เปลี่ยนความคิด ผลลัพธ์ก็เปลี่ยน
 • บริหารจัดการเมื่อต้องทำงานกับมนุษย์เจ้าปัญหา
 • การบริหารข้อขัดแย้งด้วยความจริงใจและให้สัญญา
 • เปลี่ยนข้อขัดแย้งเป็นการการปรึกษาหารือ
 • ปรับความรู้สึกให้เข้มแข็ง มั่นคงในหลักการ
 • การแจ้งข่าวร้ายโดยปราศจาปัญหาที่ตามมา
 • การให้ทางแก้ มากการการแจ้งเพียงปัญหา
 • ทำอย่างไรให้ ความรู้สึก Win Win
 • แก้ปัญหาที่แก่นแท้ของปัญหา

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ

พนักงานทุกคนที่ต้องติดต่อ ทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำทีม ที่ต้องการ บริหาร บริหารข้อขัดแย้ง: Conflict Management

เวลาที่ใช้ในการสัมมนา      1  วัน

หัวข้อในการอบรม

 • ความสำคัญของการบริหารข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร
 • ความหมายและที่มาของข้อขัดแย้ง
 • เข้าใจบริษัทหรือองค์ประกอบของข้อขัดแย้งภายในองค์กร
 • ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เจ้าปัญหา เหตุแห่งข้อขัดแย้ง
 • วิเคราะห์สถานการณ์ที่นำมาสู่วิกฤติของข้อขัดแย้ง ในบริบทของการทำงาน
 • ประเภทของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่นำมาสู่ข้อขัดแย้ง ที่ความรู้สึก การเปลี่ยนความรู้สึกพ่ายแพ้เป็นการได้รับชัยชนะ
 • ขั้นตอนในการบริหารข้อขัดแย้ง ที่มีประสิทธิภาพ
 • เครื่องมือในการบริหารข้อขัดแย้งภายในองค์กร
 • การบริหารกับมนุษย์เจ้าปัญหา เปลี่ยนความเลวร้ายเป็นความงดงาม
 • การบริหารสถานการณ์ให้ทั้งฝ่ายได้รับชัยชนะและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 • วิเคราะห์แรงต้านที่มีในองค์กร ที่เป็นเหตุแห่งความขัดแย้ง
 • การลดแรงต้าน ให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยกันบริหารปัญหาอุปสรรคในองค์กร
 • การจัดทำ Workshop ระดมสมอง นำเสนอผลงาน และให้ข้อมูลย้อนกลับจากวิทยากร

รูปแบบการฝึกอบรม

          ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

ระยะเวลาในการจัดสัมมนา :  1   วันเต็ม

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการบริหารจ้อขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวใจ จากประเทศสหรัฐอเมริกาด้าน

 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame  University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)  
 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA