หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

                                                               หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

 

การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

 

 

หลักการและเหตุผล

ในสังคมการทำงานนั้น  มีความท้าทายอยู่หลายอย่างที่ต้องดำเนินการ เช่นบางคนอาจจะมีความท้าทายจากการทำการตลาด ความท้าทายในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือความท้าทายจากการบริหารจัดการคนในองค์กร ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าหลายองค์กรกำลังเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายคือความสับสนในการทำงาน เช่น

 1. ไม่รู้ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของตนเองและของเพื่อนร่วมงาน
 2. เกิดการเกี่ยงกันทำงาน ปฏิเสธงานที่ตนเองไม่อยากทำ
 3. ผลผลิตในการทำงานลดลง
 4. ไม่มีใครอยากจะทำงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 5. การทำงานที่ทับซ้อนกันในแต่ละคน

ซึ่งความท้าทายข้างต้นนี้ จะส่งผลให้งานล่าช้า ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน พนักงานมีข้อขัดแย้งกัน ในองค์กรชั้นนำจึงใช้ความพยายามที่จะสร้างความชัดเจน ให้กับพนักงานทุกคนด้วยการสร้างใบบรรยายลักษณะงาน ซึ่งเป็นเสมือนกุญแจที่สำคัญที่จะทำให้ทุกคนมีทิศทางในการทำงานที่ชัดเจน เข้าใจซึ่งกันและกัน ทำให้ใบบรรยายลักษณะงาน เป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เป็นเสมือนข้อตกลงหรือใบเบิกทางในการทำงานสำหรับพนักงานทุกคน ในทุกระดับของการทำงาน ซึ่งในปัจจุบันนั้นการทำธุรกิจอยู่ในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนวิธีการหรือการเปลี่ยนกระบวนการในการทำงาน ทำให้บทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ถ้าองค์กรไม่มีการจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน จะเป็นเรื่องยากในการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน หรือบางองค์กรมีการจัดทำใบพรรณาที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนความไม่ชัดเจนและความไม่เข้าใจในงาน หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจลักษณะหน้าที่ในการทำงาน ทำให้การวางแผนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำได้ง่ายขึ้นและสอดคล้องต่อทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรารถนาให้คุณสมบัติของใบบรรยายลักษณะงานในยุคปัจจุบัน มีความยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยนตามได้รวดเร็ว มีความกระชับแต่สามารถรักษาระดับของประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี คือมีความกระชับ เข้าใจง่าย คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญในการจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน
 • มีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวคิดในการจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ และสามารถทำ ใบบรรยายลักษณะงาน ได้
 • เพื่อให้มี ใบบรรยายลักษณะงาน และเป็นพื้นฐานในการนำระบบงานอื่นมาใช้
 • เพื่อให้การจัดตำแหน่งงาน การประเมินผล และจ่ายผลตอบแทนมีความเหมาะสม

เนื้อหาโดยสังเขป สำหรับ 1 วัน

 • ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรในยุค 2020
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 • ความสำคัญสำหรับการเขียนใบบรรยายลักษณะงาน ในองค์กร
 • แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับตำแหน่งงาน
 • แนวคิด ขั้นตอน และวิธีการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน
 • การวิเคราะห์งานเพื่อจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน
 • แบบสอบถามคำบรรยายลักษณะงาน
 • เทคนิคการเขียนคำบรรยายลักษณะงานที่ถูกต้องกระชับ
 • แบบฟอร์มใบบรรยายลักษณะงาน
 • สิ่งที่ควรระมัดระวังในการเขียน
 • ฝึกหัดการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน
 • สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังการเข้าอบรม
 • สามารถนำไปกำหนดและจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน
 • สามารถเขียน จัดทำใบบรรยายลักษณะงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
 • สามารถนำ จัดทำใบบรรยายลักษณะงานไปใช้งานได้จริง

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังการเข้าอบรม

 • สามารถนำไปกำหนดและจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน
 • สามารถเขียน จัดทำใบบรรยายลักษณะงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
 • สามารถนำ จัดทำใบบรรยายลักษณะงานไปใช้งานได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารระดับสูง พนักงานทั่วไป ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการ พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการจัดทำใบบรรยายลักษณะงานสมัยใหม่ ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการฝึกอบรม :

การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Adult Learning Models การระดมความคิด การสร้างบทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอ และกรณีศึกษา

กระบวนการการสอนโดยใช้ระบบ โค้ชชิ่ง ซึ่งถูกผ่านการพิสูจน์มาแล้วทั่วโลก ถึงผลสำเร็จของการเรียนรู้

 อุุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย :  LCD Projector / Flip Board

วิทยากร:ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA

Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA

Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA

Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA

Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)