หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ

Sales Key Performance Indicator

หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ

Sales Key Performance Indicator

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจทำให้ในหลากหลายองค์กรต่างมุ่งเน้นที่จะปรับกลยุทธ์ของตน เองให้มีการทำงานเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมองตนเองให้ออกว่าตนเองนั้นอยู่ในตำแหน่งไหน มีความคืบหน้าอยู่ในระดับใด ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ เพื่อให้ตนเองนั้นสามารถมีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากลและสามารถรองรับได้กับการเปิดการค้าเสรี ซึ่งการทำงานนั้นทำให้คนทำงานในทุกระดับชั้นต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการทำงาน มีเป้า หมายที่ชัดเจน  เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีการทำงานที่มุ่งเน้นในตนเองนั้นสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการกำหนดกลยุทธ์เป็นเรื่องที่สำคัญในการบริหารจัดการแต่การสร้างดัชนีชี้วัดเพื่อผลสำเร็จในการทำงานนั้นย่อมมีความสำคัญเช่นกันเพราะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสวัดความคืบหน้าของความสำเร็จในงานนั้น ๆ  ซึ่ง ดัชนี้ชี้วัดนี้จะเปรียบเสมือนเป้าหมายที่สำคัญให้พนักงานมีทิศทางในการเดินมากขึ้น และเข้าใจถึงระดับความก้าวหน้าหรือระดับของความสามารถของตนเอง หลักสูตร “ดัชนีชี้วัดผลงาน” Key Performance Indicators: KPIs” เป็นเสมือนเครื่องมือที่สำคัญของทุกองค์กร ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเข้าใจในธุรกิจของตนเองอย่างลึกซึ้ง และสามารถที่จะออกแบบแนวคิดว่าองค์กรที่ท่านทำงานอยู่นั้นควรเป็นเช่นไร มีผลสำเร็จอยู่ในระดับใด และจะสร้างยุทธศาสตร์เชิงรุกทำได้อย่างไร ทำให้การตัดสินใจของทุกคนในองค์กรนั้นมีความเฉียบคม ทำให้สามารถเลือกวิธีในการทำธุรกิจให้เหนือคู่แข่งขันได้อย่างไร

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. เข้าใจหลักการและความจำเป็นในการมี ดัชนีชี้วัด
2. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาดัชนีชี้วัด
3. เทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์กรเพื่อสร้างดัชนีชี้วัด
4. ประโยชน์จากการบริหารภายใต้ ดัชนีชี้วัด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อการอบรม
– แนวโน้มธุรกิจเชิงรุก ในทศวรรษหน้า
– การสร้างดัชนีชีวัดที่สำคัญ  ความสำคัญและประโยชน์
– การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่สำคัญขององค์กรที่จะมีกระทบต่อการดำเนินการทางธุรกิจ
– การพัฒนากลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อการกำหนดทิศทางการทำงาน
– จัดทำ Strategy Mapping เพื่อกำหนดดัชนีชี้วัด
– การวางแผน ตั้งเป้าหมาย วางนโยบายขององค์กรตนเอง
– ขั้นตอนการจัดทำดัชนีชี้วัด  (KPIs) ของธุรกิจ
– เทคนิคการจัดทำ KPIs ให้เที่ยงตรงและทำให้เกิดการยอมรับในพนักงานทุกคน
– การจัดทำ KPIs ให้กับพนักงานในแต่ละฝ่าย
– ทำแผนปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินการ  (ใช้ตารางการทำงานตามขั้นตอน เพื่อติดตามความคืบหน้าของผลเป็นระยะๆ)

 วิธีการสัมมนา
– แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
– จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop
– กิจกรรม
– บทบาทสมมุติ
– กรณีศึกษา(Case Studies)

 อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย :  LCD Projector / Flip Board

 ระยะเวลาในการจัดสัมมนา :  1 วันเต็ม

 วิทยากร  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (ประวัติตามเอกสารแนบ)
– Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
– Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
– Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
– Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame  University, USA
– Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
– Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA