หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม  เพื่อผลงานที่ดีเลิศ  How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance

%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%9e

 

หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ

How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance

 

“เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงความสำเร็จของทีมงาน องค์กร”

 

องค์ประกอบที่สำคัญของการทำงาน คือการที่มีคนหลายคนมาอยู่รวมกัน ช่วยกันทำงานให้เกิดความก้าวหน้า ซึ่งในทางปฏิบัติกลายเป็นเรื่องยากที่จะให้ทุกคนที่ทำงานร่วมกันมีแนวคิดที่ไปด้วยกัน เพราะทุกคนในการทำงานมีพื้นความคิดประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจทีแตกต่างกันออกไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้พนักงานมีศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถนำไปปฏิบัติได้ในการทำงาน หรือในทางกลับกัน อาจจะเป็นตัวทำลายทำให้งานสะดุด ไม่ก้าวหน้า ดังนั้นการพัฒนาองค์กรที่สำคัญ คือการพัฒนาพัฒนาให้มีแนวคิดในการทำงานเป็นทีม มีความเข้าใจที่ไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ทุกต้องการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของความคิดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดทักษะ ความชำนาญ และ ทัศนคติ ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสร้างผลสำเร็จของตนเองและของทีมงาน ซึ่งจะส่งผลทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบุคลากรคนนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งมี 10 ปัจจัยหลักของการพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีม ดังต่อไปนี้ 

 • ความสามารถที่จะบริหารตนเองเพื่อให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความชัดเจนในคุณค่าของตนเองและทีมงาน ทำให้ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
 • มีวัตถุประสงค์ของทีมงานที่มีความชัดเจน ทำให้ทุกคนมองไปในทางเดียวกัน
 • มุ่งเน้นความต้องการให้ทีมมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
 • ทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกันในทีม ทำให้มองปัญหาเป็นเรื่องไม่น่ากลัว
 • ความสามารถในความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มสร้างสรรค์ในทีมงาน สร้างสิ่งใหม่ ๆ
 • มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายให้กับทีมงาน
 • การฟังและการสื่อสาร สร้างความเคารพซึ่งกันและกัน
 • การทำงานร่วมกัน ช่วยกัน สร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การพัฒนาแรงจูงใจสมาชิกในทีมงานให้ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร

ในการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมนั้น มุ่งเน้น 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ของกระบวนการ ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

ขั้นที่ 1: เข้าใจตนเองและเข้าใจทีมงาน เข้าในสภาวะแวดล้อม:

 • การเข้าใจตนเอง ทีมงานและสภาวะแวดล้อมต้องถูกนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบ ในทุกมิติทั้งในแง่ที่ดีและในแง่ที่ไม่ดี การวิเคราะห์ทีมงานไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นความสำคัญที่จะต้องเข้าใจตนเองเพื่อสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

          ขั้นที่ 2: เป้าหมายของทีมงาน มองไปในทิศทางเดียวกัน:

 • เป็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของทีมงานที่ชัดเจน ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ อธิบายได้ว่าความต้องการหรือความปรารถนาที่แท้จริงคืออะไร ซึ่งมุมมองที่อยากจะเป็นในอนาคตนั้น มีความสำคัญที่จะทำให้คนในทีมมีการเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคนขายขาดเป้าหมายก็จะทำให้ขาดเครื่องมือที่จะใช้ในการขับเคลื่อน ขาดความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้กับตนเอง ดังนั้นถ้าทีมใดก็ตามปราศจากความต้องการที่แท้จริง ขาดเป้าหมาย ก็จะทำให้มีโอกาสน้อยลงในการบรรลุถึงเป้าหมายของทีมงานได้ ส่งผลทำให้การทำงานของทีมนั้น ๆ ไม่ประสบความสำเร็จ

ขั้นที่ 3: ปิดช่องว่าง หรือความไม่เข้าใจในการทำงานร่วมกัน:

 • ขั้นที่สามเป็นขั้นตอนของการเสริมจุดแข็ง ลบจุดอ่อน ลดช่องว่างที่จะทำให้ทีมงานไม่ประสบความสำเร็จ การวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อลดช่องว่าง จึงเป็นความสำคัญทั้งในมุมของคุณภาพและปริมาณ คือต้องมีปริมาณที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ดีเพียงพอที่จะยกระดับของทีมงาน ซึ่งต้องมีงานหลักที่ต้องทำเพื่อปิดช่องว่างหรือจุดอ่อนที่ตนเองมีอยู่

 

%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%9e

 

องค์ประกอบของการสร้างทีมงานนั้นมีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะต้องถูกหล่อหลอมให้ทุกคนในทีมงานเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน คิดเหมือนกัน ทำเหมือนกัน เพื่อผลผลิตที่ได้มาจะเป็นผลผลิตที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนาทีมงานมีดังต่อไปนี้

 1. สร้างสมดุลของการทำงานร่วมกันในฐานะที่เป็นทีม ซึ่งต้องมีความสมดุลทั้งทักษะ ความสามารถ ความปรารถนาที่จะก้าวหน้า
 2. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ทุกคนในทีมต้องมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกัน คือมีเป้าหมายที่ขัดเจน อธิบายได้ถึงความต้องการของทีมว่าเป็นเช่นไร
 3. การเปิดใจและการเผชิญหน้า ต้องมีความจริงใจที่จะหารือกันทั้ง ๆ ที่มีความคิดเห็นที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไป
 4. การสนับสนุนและการสร้างความไว้วางใจ ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนในทีมงานถึงความสามารถที่จะดำเนินการตามที่เป้าหมายที่วางไว้
 5. การประสานงานและการบริหารข้อขัดแย้ง ต้องมีความให้ความช่วยเหลือกันในทีมงาน ไม่เกี่ยงงานกันไม่ขัดแย้งกันโดยมีการบริหารข้อขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน
 6. กระบวนการและขั้นตอนการทำงานร่วมกัน มีระบบรองรับในการทำงานร่วมกัน สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงขั้นตอนที่ต้องทำ
 7. การเลือกและการวางบทบาทของผู้นำที่เหมาะสม การคัดเลือกผู้นำ โดยเกณฑ์ของทีมงานที่ได้วางไว้ ทำให้ได้ผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถที่ดีในการบริหารจัดการทีมงาน
 8. ประเมินสถานการณ์ต่อเนื่อง ในการทำงานร่วมกัน ต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เข้าใจสถานการณ์อย่างแท้จริง และสามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่งที
 9. การพัฒนาทักษะ ความเชื่อมั่น รายบุคคล การปรับฐานความรู้เพื่อไม่ให้มีความแตกต่างในทีมงานเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงต้องมีกระบวนการในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลเพื่อลดช่องว่างของการทำงานร่วมกัน
 10. การพัฒนาสายสัมพันธ์ในทีมงาน การสร้างสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต้องมีการกระทำอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกคนในทีมงานมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเสมือนสมาชิกในทีมงาน
 11. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลจักรที่สำคัญในการสื่อสาร ตั้งแต่ระดับหัวหน้ากับพนักงาน หรือ พนักงานกับพนักงาน หรือพนักงานกับหัวหน้า หรือ การสื่อสารกับบุคลนอกองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาแนวคิดให้พนักงานในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สร้างทิศนคติให้ทุกคนในทีมมีความรักในงาน เชื่อมั่นในองค์กร ต้องการเติบโตด้วยกัน
 3. เข้าใจหลักที่จะทำงานร่วมกันในฐานะเป็นทีมงานประสิทธิภาพ
 4. มีกลไกการสื่อสารเพื่อการสร้างทีม ทำให้การทำงานได้อย่างมืออาชีพ
 5. มีจิตสำนึกและศรัทธาในทีม เพื่อการสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

 

เนื้อหาในการอบรม หลักสูตร การสร้างทีม  1 วัน

วันที่1: ความสำคัญของการสร้างทีมงานกับความสำเร็จขององค์กร

 • แนวทางในการสร้างองค์กร สร้างความสำเร็จในการทำงาน ในทศวรรษหน้า
 • ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และการสร้างผลสำเร็จในองค์กร
 • วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานเป็นทีมงานและแนวทางการขจัดปัญหา
 • องค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานเป็นทีมที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
 • หัวใจของความสำเร็จในการพัฒนาทีม เพื่อมุ่งเน้นผลผลิตในการทำงาน
 • การใช้เครื่องมือที่สำคัญในการสร้างทีม การเคารพ การทุ่มเท การพัฒนาทีม
 • แนวทางในการพัฒนามุมมองและพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกัน
 • การค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อพัฒนาความสำเร็จของทีมงานมืออาชีพ
 • องค์ประกอบของทีมงานที่ประสบความสำเร็จนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร
 • การพัฒนาทักษะและไหวพริบปฏิภาณของทีมงาน
 • แนวทางการพัฒนาการรวมตัวเพื่อพัฒนาเป้าหมาย และเป็นทีมให้เป็นทีมสร้างสรรค์
 • บทบาทและความคาดหวังของกลุ่มคนในทีมงานสร้างสรรค์
 • ความเข้าใจผิดในบทบาทของการทำงานของผู้นำและผู้ตาม
 • เครื่องมือที่สำคัญในการสร้างสรรค์ทีมงาน ขององค์กรยุคใหม่
 • Workshop: Activities Base, Group Discussion, Presentation

หมายเหตุ: กิจกรรมมีการปรับตามความเหมาะสม และกิจกรรมการสร้างทีมเป็นลิขสิทธิ์จาก

 หลักสูตรนี้ ออกแบบเฉพาะสำหรับ

ทีมงานที่ต้องทำงานร่วมกัน ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อประสานงาน และต้องการสร้างกลไกการการทำงานให้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

ระยะเวลาในการจัดสัมมนา :  1   วันเต็ม
วิทยากร:  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการขาย การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ

 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)  
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame  University, USA