หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้

ประสานงานได้ดี มีแต่ได้

 

 

หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้

Coordination and Cooperation

หลักการและเหตุผล

สังคมการทำงานคือสังคมที่มีการรวมตัวกันของพนักงานจำนวนมากที่ต้องอยู่รวมกัน ทำงานร่วม กัน ถ้าองค์กรใดมีสังคมการทำงานที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ย่อมจะผลให้การทำงานนั้น ประสบความสำเร็จเจริญเติบโต แต่ในทางกลับกันถ้าสังคมใดก็ตามที่มีการทำงานที่ไม่ช่วยเหลือกัน ต่างฝ่ายต่างทำงาน ย่อมจะส่งผลให้การทำงานนั้นมีอุปสรรคขาดความก้าวหน้า ในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญในการประสานงานกัน การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยแนวคิดที่ว่า งานทุกงานนั้น จะสำเร็จลุล่วงด้วยคนจำนวนหนึ่งที่มาอยู่รวมกัน ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่เป็นการรวมตัวของพนักงานจำนวนมาก แต่ความสำเร็จคือการทำอย่างไรให้กลุ่มคนเหล่านี้มีแนวคิดที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในทีสุดได้ประสิทธิผลออกมาตามแนวทางตามความคาดหวังขององค์กร หลักสูตร Coordination and Cooperation เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการทำงานแบบประสานงานกัน ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทำงานให้ส่งผลถึงประสิทธิภาพที่สูงที่สุด ซึ่งในการเรียนนั้นจะแฝงไปด้วยข้อคิดทฤษฎีและหลักปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมทำให้ผู้เรียนนั้นสามารถนำไปประยุกต์ในในการทำงาน ทำให้ตนเองนั้นสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้องค์กรมีความก้าวหน้าและสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ให้เกิดการตระหนักรู้ของพนักงานทุกคนในการประสานงานกันในการทำงาน
 3. เพื่อให้พนักงานเข้าใจในบทบาท เคารพสิทธิซึ่งกันและกันในการทำงาน
 4. พัฒนาเครื่องมือที่สำคัญที่ต้องใช้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ทราบเทคนิคประสานงาน ประสานใจ ประสานคน ทำให้ได้ผลสำเร็จในการทำงาน

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ:

 • ได้แนวคิดที่จะนำไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • รู้จักเทคนิควิธีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถสร้างกลไกทั้งรูปแบบการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การดำเนินการ ทำให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีจิตสำนึกในการเห็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน
 • สามารถนำไปปฏิบัติได้ในการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย

LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1 วันเต็ม

หัวข้อการอบรมสัมมนาหลักสูตร Coordination and Cooperation ระยะเวลา 1 วัน

วันที่ 1 : ความสำคัญในการประสานงานและการทำงานร่วมกัน

 • แนวการเนินธุรกิจในทศวรรษหน้าที่มุ่งเน้นกลไกในการทำงานที่ใหญ่ขึ้นให้มีประสิทธิภาพ
 • ความหมายในการประสานงานและการทำงานร่วมกัน
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการประสานงานและการทำงานร่วมกัน
 • จิตวิทยาการในการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างสมดุลยในการทำงานของตนเองและการทำงานของกลุ่มเพื่อการช่วยเหลือ
 • การปรับทัศนคติเพื่อขจัดความไม่พอใจส่วนตนออกและมุ่งเน้นงานเป็นที่ตั้ง
 • กลไก 3Ps’ ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แบบ “ร่วมแรงร่วมใจได้ผลงาน”
 • เครื่องมือที่สำคัญในการประสานงานและการทำงานร่วมกัน
 • เทคนิคการใช้เครื่องมือแต่ละชนิดเพื่อให้ได้ผลของการทำงาน
 • หลุมพรางในการประสานงานและการทำงานร่วมกัน
 • การจัดทำ Work Shop ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (วศบ. MS(EM), Ph.D-Management)

ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของ USA,

ผู้ดำเนินรายการ TV “เส้นทางนักขาย” TTV1, Nation Channel

 • ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)
  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” และ“การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Expert Selling” และ “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel