หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work

หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work

หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work

ใน สภาพของการแข่งขันทางธุรกิจ หลายคนอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของการเจริญเติบโตทางธุรกิจมากเกินไปจนลืมเข้า ใจหรือพิจารณาถึงสภาพของความเป็นจริงที่ตนเองมีอยู่ ทำให้การทำงานนั้นขาดการทำงานที่ประสานงานกัน จึงทำให้งานต่าง ๆ นั้นไม่สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผลที่ตามมาก็จะทำให้ทีมงานนั้นขาดความรู้ความเข้าใจ บางครั้งทำให้เป็นต้นเหตุแห่งปัญหา ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการทำงานให้บรรลุตามวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้นั้น ต้องมีกลไกในการประสานการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการสื่อสารที่เป็นรูปธรรม ในองค์กรต่าง ๆ จึงมุ่งสร้างกลไกการประสานความร่วมมือจากบุคคลรอบข้างทั้งภายในองค์กรในทุก ภาคส่วน เช่น พนักงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือ ในส่วนอื่นๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องกันทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาศัยความเข้าใจในสภาวะรอบข้างขององค์การที่มีอิทธิพลจากภายนอก การวางโครงสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของการสื่อสาร ระบบงาน ระบบทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ ทำให้องค์กรสามารถปรับตัว ตามสภาพของการทำงานเพื่อความอยู่รอดขององค์กร และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร “พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work” เปรียบเสมือนเครื่องมือในการบริหารงานที่สำคัญ ทำให้การทำงานมีแบบแผนและสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประ สิทธิภาพในทุกองค์กร

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
1. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันแบบมิตรภาพ อันจะก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพภายหลัง เสร็จสิ้นโครงการ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายใต้ภาวะแข่งขัน และการเปลี่ยน แปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ (Paradigm) ทัศนคติ (Attitude) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ที่จำเป็นบางอย่างในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้า หมายขององค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวคิด และเครื่องมือทางการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ที่จะช่วยพัฒนาตนเองสู่ผู้ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
4. เพื่อทำให้สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรม หรืออุปนิสัยการทำงานที่มีผลกระทบต่อการดำเนิน การและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการคิด ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ ละทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานแนวใหม่ภายใต้สภาวะแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง

หัวข้อการฝึกอบรม
วันที่ 1:
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00 – 09.05 น.  ประธานกล่าวเปิด (ถ้ามี)
09.05 – 10.30 น.  แนวโน้มธุรกิจในปัจจุบันและแนวทางการปรับตัวที่สำคัญ
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานกาแฟ
10.45 – 12.00 น.  แนวคิดด้านการทำงานเป็นทีม และความสำคัญของทีมงาน
วัฒนธรรมการทำงานที่เป็นปัญหาต่อความสำเร็จขององค์กร
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 น.  องค์ประกอบของทีมและความคาดหวังที่สำคัญในการทำงาน
13.45 – 14.30 น.  ลักษณะและรูปแบบของการการทำงานร่วมกันเป็นทีมแนวใหม่
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานกาแฟ
14.45- 16.00 น.   วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในระดับ Functional

วันที่ 2 :
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. การเข้าใจถึงบุคลิกลักษณะคนในแต่ละประเภท
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานกาแฟ
10.45 – 12.00 น. การพัฒนาการทำงานร่วมกัน
มีการให้เกียรติและไว้เนื้อเชื่อใจกันในทีม
12.0 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.0 – 14.30 น.   มีความความเข้าใจและรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานกาแฟ
14.45- 16.00 น.  เทคนิคการสื่อสารคนแต่ละประเภท
16.00 – 16.05 น. ประธานกล่าวปิด

การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม
หลัก สูตรนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถ (Competencies) ในการเป็นทีมงานยุคใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยนิสัยและพฤติกรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงาน โดยทีมวิทยากรจะเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติ “เปลี่ยนวิธีคิดเพื่อเปลี่ยนวิธีการ” โดยใช้เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game) ผสมผสานด้วยการฝึกอบรมแบบกลุ่มปฏิบัติการ (Workshop) หลังจากนั้นจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการเพิ่มผล ผลิต (Productivity) ในลำดับต่อไปก็จะให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ตนเอง และเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับคุณลักษณะบางประการที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ตามด้วยการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อกำหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่พึงประสงค์ และจบลงด้วยกิจกรรมสร้างคำมั่นสัญญาหรือความผูกพันทางใจ (Commitment) สร้างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะนำแนวคิดและวิธีการที่ได้รับการอบรมไปใช้ในการทำงานจริง