หลักสูตร การเตรียมตัวเพื่อเป็น วิทยากร มืออาชีพ

Train The Trainer

หลักสูตร การเตรียมตัวเพื่อเป็น วิทยากร มืออาชีพ

Train the Trainer

หลักการและเหตุผล
ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน การเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานของพนักงานให้สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันทางธุรกิจได้ การฝึกอบรมหรือการเรียนรู้จึงมีมาในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะทำให้พนักงานได้รับรู้ความรู้ในหลายรูปแบบเหล่านั้น ดังนั้นผู้สอนหรือผู้ที่ให้การฝึกหัด จึงมีความสำคัญยิ่งในการให้ผู้เข้าเรียนนั้นได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด สามารถที่จะทำเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย โดยผ่านหระบวนการของการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ทักษะของผู้ฝึกสอนจึงมีความสำคัญในการถูกนำมาเพื่อใช้ในการถ่ายทอดเทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน
หลักสูตร “การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก” จึงถูกออกแบบตามแนวความคิดให้มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ของทีมงาน ผู้ฝึกสอน จะได้เข้าใจในบุคลิกลักษณะของผู้เรียน เทคนิคการนำการสอนให้มีความเร้าใจ โดดเด่น ทำให้ทีมงานทุกคนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน ทำให้องค์กรนั้นมีความเหนือชั้นกว่าคู่แข่งได้อย่างไม่ยากเย็น

วัตถุประสงค์
1. ผู้บริหาร ทีมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจหลักการสอนงาน
2. มีความเข้าใจหลักการสอนงาน สู่การปฏิบัติ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานในการสอนงาน

เนื้อหาในการอบรม
วันที่ 1 (Day 1)
1.แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร (Training Concept)
2.ขั้นตอนการฝึกอบรม (Training Process)
3.คุณสมบัติและหน้าที่จำเป็นของวิทยากร(Role and Qualification of Trainer)
4.ฝึกปฏิบัติการ (Workshop)
5.สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน(Environment Preparing for Training)
6.การพัฒนาเทคนิคการสอน โดยอาศัยหลัก 4 Dimensions
7.เทคนิคการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมในการเรียน(How to build participation learning style)
8.ฝึกปฏิบัติการ (Workshop
)9.การจัดเตรียมแผนการสอน (Training Plan Preparing)

วันที่ 2 (Day 2)
1.หลักการเริ่มต้นอย่างไร ให้ประทับใจ สกดคนฟัง
2.หลักการพูด การใช้คำ และการบรรยาย (Verbal and Presentation Techniques)
3.การเตรียมสื่อและอุปกรณ์ในการสอน (Training media and tools)
4.ฝึกปฏิบัติการ (Workshop)
5.เทคนิคการฝึกอบรมประเภทต่าง ๆ (Training Techniques)
6.สิ่งใดควร(Do) และสิ่งใดไม่ควร(Don’t) ในการเป็นวิทยากร
7.เทคนิคการรับ และการตอบคำถาม (Question Handling Techniques)
8.ฝึกปฏิบัติการ (Workshop)

หลักสูตรนี้ ออกแบบเฉพาะสำหรับ
พนักงาน ผู้ที่เป็นผู้ฝึกอบรม วิศวกร ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อกับลูกค้า และต้องการสร้างกลไกการฝึกอบรมให้กับตนเอง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในงานเพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง

วิธีการสัมมนา
• แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
• จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop
• บทบาทสมมุติ (Role Play)

ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)
ผู้บริหาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel
เจ้าของผลงานหนังสือ ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว เล่ม 1 และเล่ม2, เหนือชั้นการบริหาร
สามารถเข้าไปดูตัวอย่างรายการเส้นทางนักขายได้ที่ www.youtube.com search ชื่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย