หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management)

หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) ปัญหาของการทำงานร่วมกันในทุกองค์กร คือการมีข้อขัดแย้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะคนทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อ รู้สึกว่าต้องทำตัวเองให้ง่าย ๆ เป็นคนที่ฟังผู้อื่น หรือเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่น...

หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์

หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์ Interview Techniques   คุณเคยเผชิญปัญหาเช่นนี้หรือไม่? ไม่ได้คนที่ปรารถนาในการเข้าทำงานทั้ง ๆ ที่ผ่านการสัมภาษณ์งานแล้ว ตอนสัมภาษณ์งาน กับตอนเข้ามาทำงานมีพฤติกรรมไม่ตรงกับตอนสัมภาษณ์งาน การตั้งคำถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เป็นรูปแบบเดี่ยวกัน...

หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)       หลักการและเหตุผล ในสังคมการทำงานนั้น  มีความท้าทายอยู่หลายอย่างที่ต้องดำเนินการ เช่นบางคนอาจจะมีความท้าทายจากการทำการตลาด ความท้าทายในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือความท้าทายจากการบริหารจัดการคนในองค์กร...

หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ

    หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ Sales Key Performance Indicator การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจทำให้ในหลากหลายองค์กรต่างมุ่งเน้นที่จะปรับกลยุทธ์ของตน เองให้มีการทำงานเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมองตนเองให้ออกว่าตนเองนั้นอยู่ในตำแหน่งไหน...

หลักสูตร การเตรียมตัวเพื่อเป็น วิทยากร มืออาชีพ

หลักสูตร การเตรียมตัวเพื่อเป็น วิทยากร มืออาชีพ Train the Trainer หลักการและเหตุผล ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน การเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานของพนักงานให้สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันทางธุรกิจได้...