หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management)

หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) ปัญหาของการทำงานร่วมกันในทุกองค์กร คือการมีข้อขัดแย้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะคนทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อ รู้สึกว่าต้องทำตัวเองให้ง่าย ๆ เป็นคนที่ฟังผู้อื่น หรือเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่น...

หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์

หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์ Interview Techniques   คุณเคยเผชิญปัญหาเช่นนี้หรือไม่? ไม่ได้คนที่ปรารถนาในการเข้าทำงานทั้ง ๆ ที่ผ่านการสัมภาษณ์งานแล้ว ตอนสัมภาษณ์งาน กับตอนเข้ามาทำงานมีพฤติกรรมไม่ตรงกับตอนสัมภาษณ์งาน การตั้งคำถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เป็นรูปแบบเดี่ยวกัน...

หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)       หลักการและเหตุผล ในสังคมการทำงานนั้น  มีความท้าทายอยู่หลายอย่างที่ต้องดำเนินการ เช่นบางคนอาจจะมีความท้าทายจากการทำการตลาด ความท้าทายในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือความท้าทายจากการบริหารจัดการคนในองค์กร...

หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ

    หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ Sales Key Performance Indicator การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจทำให้ในหลากหลายองค์กรต่างมุ่งเน้นที่จะปรับกลยุทธ์ของตน เองให้มีการทำงานเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมองตนเองให้ออกว่าตนเองนั้นอยู่ในตำแหน่งไหน...

หลักสูตร การเตรียมตัวเพื่อเป็น วิทยากร มืออาชีพ

หลักสูตร การเตรียมตัวเพื่อเป็น วิทยากร มืออาชีพ Train the Trainer หลักการและเหตุผล ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน การเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานของพนักงานให้สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันทางธุรกิจได้...

ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance

ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance   หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance  ...