About us

เกี่ยวกับ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

คลิ๊กดู…ประวัติ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

รูปภาพ ดร.สุรชับ โฆษิตบวรชัย

 

 

จากประสบการณ์ การทำงานมากกว่า 20 ปีและทำงานในบริษัทใหญ่ โดยเฉพาะองค์กร 1 ใน 500 Fortune จากประเทศสหรัฐอเมริกามีโอกาสเข้าอบรม ใน หลักสูตรอบรม มากมายเพราะต่างชาติเชาให้ความสำคัญกับ หลักสูตรอบรม ของพนักงาน ผู้เขียนจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของธุรกิจไทยให้เป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันที่เป็นเวทีนานาชาติ ผ่านกระบวนการ อบรม ที่มีคุณภาพ อีกทั้งมีสมาชิกหลายคนมักจะสอบถามถึง หลักสูตรอบรม สัมมนา ที่จัด  ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรการขาย หลักสูตรการเจรจาต่อรอง หลักสูตรการโน้มน้าวใจ หลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ จึงมีแนวคิดที่จะก่อตั้งเว็ปไซด์ขึ้น โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านต่าง ๆ ผู้ชำนาญการจากสาขาต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ มาแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชัดเจน ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านกระบวนการของการเรียนรู้ของมนุษย์จนเป็นภูมิปัญญาแห่งชีวิต โดยการ อบรม ที่มีเครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย สมบูรณ์แบบ และกระบวนการที่ถูกต้อง มีระบบ ตามหลักวิชาการและประสบการณ์ ทำให้ได้รับคำเสนอแนะอย่างถูกต้องจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่ผ่านการลงสนามปฏิบัติงานจริง โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้าง “มืออาชีพ” ให้สังคมไทย

หลักสูตร ผู้นำ Leadership

ปรัชญาการก่อตั้ง

  • มุ่งมั่น สร้างสรรค์ “มืออาชีพ” ให้สังคมไทย

วัตถุประสงค์ (Objective)

1) พัฒนาหลักสูตรอบรมที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการระบบโค้ชชิ่ง(Coaching)

2) ส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethic)

3) สร้างค่านิยม ปรับทัศนคติ ให้พนักงานทุกคน มีความภูมิใจในอาชีพของตนเอง

4)  สร้างเครือข่ายนักธุรกิจ ให้เป็นรูปธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันแห่งการพัฒนาศักยภาพ และเสริมคุณ ค่าให้แก่มนุษย์ เพื่อเป็น “ทุนที่สำคัญขององค์กร” ด้วยกระบวนการพัฒนา โค้ชชิ่ง ที่มีมาตรฐานและชัดเจน

พันธกิจ(Mission)

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยกระบวนการที่เป็นรูปธรรม ทั้งการ อบรมและสัมมนา

2. พัฒนาสื่อการสอนครบวงจร สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อนำมาใช้ในการ อบรม สัมมนา ได้สัมฤทธิ์ผลที่สุด

3. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในฐานะ “ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ”

 

 

คุณค่า (Value)

1 ด้านผู้เข้ามาใช้บริการ

ส่งมอบองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม เสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองและองค์กร ให้เป็น Knowledge Base Society

2 ด้านบุคคลากร

สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในฐานะที่เป็น “ทุนมนุษย์” ที่สำคัญในการทำงาน สร้างองค์ความรู้อย่างต่อ

เนื่อง และเป็นบุคคลต้นแบบของสังคม

3 ด้านสังคม

สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จะมุ่งเน้นการพัฒนาสังคม เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทำหน้าที่เปรียบเสมือนหน่วยงานที่จะพัฒนาแนวคิดทำให้สังคมตระหนัก

รู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จนสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวคิดที่ว่า “สังคม อุดมปัญญา”

การให้บริการ

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจต่าง ๆ ให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาธุรกิจต่าง ๆ นั้น จะมุ่งเน้น ใน 5 มิติหลัก ๆ คือ

1) มิติด้านการให้คำปรึกษา(Consultanting) ด้านการวางแผนงาน การจัดวางระบบงาน ระบบการพัฒนาบุคลากร การฝึกหัดให้ มี Trainers ในองค์กรนั้น การวางแผนกลยุทธ์ การวางระบบการคิดและตัดสินใจ การจัดทำ Competency การให้คำปรึกษาด้าน HR

2) มิติด้านการฝึก อบรม สัมมนา (Public Training) โดยสถาบันมีห้องบรรยาย ห้อง อบรม สัมมนา ที่มีสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ผ่านกระบวนการสอนที่ทันสมัย ที่เรียกว่า “Coaching”

3) มิติด้านการฝึกอบรมภายในองค์กรลูกค้า(InHouse Training) จัด หลักสูตรอบรม สัมมนา ที่เฉพาะตามความต้องการ หรือตามวัตถุประสงค์ในแต่ละองค์กร ด้วยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานภาคสนามจริง

4) โค้ชทางธุรกิจ (Business Coaching)

5) การวิจัยทางธุรกิจ (Business Research) ซึ่งครอบคลุมด้านการค้นคว้าวิจัยทางธุรกิจ อาทิเช่น ทางการตลาด การขาย การบริหารงานบุคคล การให้บริการลูกค้า

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ตัวอย่างรายการโทรทัศน์ทาง เนชั่น
Interview Mark Belle about NLP:

http://www.youtube.com/watch?v=C3w9it9ytq8

Interview Business Man who success in their business:

http://www.youtube.com/watch?v=q3uag-tm7ME

 

Interview Mark Paul about Jack Canfield Motivation:

http://www.youtube.com/watch?v=gVTZDZ3BwfM

 

Interview most popular fortune teller in Thailand:

http://www.youtube.com/watch?v=rSM1TQeBE0k

Interview Prof.Chan from Inseed about Blue Ocean:

http://www.youtube.com/watch?v=fnY6OFoKCwo

Business Teaching on Television:

http://www.youtube.com/watch?v=9Z5nGaUKD5g

If you prefer to watch my television program on Sat at 20.30 to 21.30pm. you can access via internet at:

http://www.nationchannel.com/main/

Powered by www.477internet.com