ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

เพิ่มศักยภาพในตัวคุณ

เราสร้าง "ฅน" ให้เป็น "มืออาชีพ"

“สวัสดีครับ” 

มารู้จักกันนะครับ

จากประสบการณ์ การทำงานมากกว่า 20 ปีในบริษัทใหญ่  1 ใน 500 Fortune จากประเทศสหรัฐอเมริกามีโอกาสเข้าอบรม ใน หลักสูตรอบรม มากมายเพราะต่างชาติเชาให้ความสำคัญกับ หลักสูตรอบรม ของพนักงาน

ผู้เขียนจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของธุรกิจไทยให้เป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันที่เป็นเวทีนานาชาติ ผ่านกระบวนการ อบรม ที่มีคุณภาพ อีกทั้งมีสมาชิกหลายคนมักจะสอบถามถึง หลักสูตรอบรม สัมมนา ที่จัด  ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรการขาย หลักสูตรการเจรจาต่อรอง หลักสูตรการโน้มน้าวใจ หลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ จึงมีแนวคิดที่จะก่อตั้งเว็ปไซด์ขึ้น

โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านต่าง ๆ ผู้ชำนาญการจากสาขาต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ มาแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชัดเจน ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านกระบวนการของการเรียนรู้ของมนุษย์จนเป็นภูมิปัญญาแห่งชีวิต โดยการ อบรม ที่มีเครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย สมบูรณ์แบบ และกระบวนการที่ถูกต้อง มีระบบ ตามหลักวิชาการและประสบการณ์ ทำให้ได้รับคำเสนอแนะอย่างถูกต้องจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่ผ่านการลงสนามปฏิบัติงานจริง โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้าง “มืออาชีพ” ให้สังคมไทย

My Values & Beliefs

1 ด้านผู้เข้ามาใช้บริการ

ส่งมอบองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม เสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองและองค์กร ให้เป็น Knowledge Base Society

2 ด้านบุคคลากร

ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในฐานะที่เป็น “ทุนมนุษย์” ที่สำคัญในการทำงาน สร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นบุคคลต้นแบบของสังคม

3 ด้านสังคม

จะมุ่งเน้นการพัฒนาสังคม เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทำหน้าที่เปรียบเสมือนหน่วยงานที่จะพัฒนาแนวคิดทำให้สังคมตระหนัก

My Approach

1) การให้คำปรึกษา(Consultanting) ด้านการวางแผนงาน การจัดวางระบบงาน ระบบการพัฒนาบุคลากร การฝึกหัดให้ มี Trainers ในองค์กรนั้น การวางแผนกลยุทธ์ การวางระบบการคิดและตัดสินใจ การจัดทำ Competency การให้คำปรึกษาด้าน HR

2) การฝึกอบรม สัมมนา (Public Training) โดยสถาบันมีห้องบรรยาย ห้อง อบรม สัมมนา ที่มีสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ผ่านกระบวนการสอนที่ทันสมัย ที่เรียกว่า “Coaching”

3) การฝึกอบรมภายในองค์กรลูกค้า(In-House Training) จัด หลักสูตรอบรม สัมมนา ที่เฉพาะตามความต้องการ หรือตามวัตถุประสงค์ในแต่ละองค์กร ด้วยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานภาคสนามจริง

4) โค้ชทางธุรกิจ (Business Coaching)

5) การวิจัยทางธุรกิจ (Business Research) ซึ่งครอบคลุมด้านการค้นคว้าวิจัยทางธุรกิจ อาทิเช่น ทางการตลาด การขาย การบริหารงานบุคคล การให้บริการลูกค้า

ความมุ่งมั่นและปรัชญาของชีวิต

วัตถุประสงค์

  • 1) พัฒนาหลักสูตรอบรมที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการระบบโค้ชชิ่ง(Coaching)
  • 2) ส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethic)
  • 3) สร้างค่านิยม ปรับทัศนคติ ให้พนักงานทุกคน มีความภูมิใจในอาชีพของตนเอง
  • 4)  สร้างเครือข่ายนักธุรกิจ ให้เป็นรูปธรรม

Mission

  • พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยกระบวนการที่เป็นรูปธรรม ทั้งการ อบรมและสัมมนา
  • พัฒนาสื่อการสอนครบวงจร สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อนำมาใช้ในการ อบรม สัมมนา ได้สัมฤทธิ์ผลที่สุด
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ในฐานะ “ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ”

นานาทัศนคติเกี่ยวกับ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

มุมมอง อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์

หนึ่งมุมมอง ของท่าน อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ที่มีต่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

มุมมอง ผศ.ดร.กฤษฏา ตันเปาท์

หนึ่งมุมมองท่าน ผศ.ดร.กฤษฏา ตันเปาท์ ที่มีต่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

มุมมอง พ.ต.ดร.ธนพงษ์ จันทร์ทอง

หนึ่งมุมมอง พต.ดร.ธนพงษ์ จันทร์ทอง ที่มีต่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

Don’t Wait Any Longer. Start Forging Your Own Path Today!