หลักสูตรอบรมแนะนำ

 

หลักสูตร The Super Manager 

หลักการและเหตุผล
ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร ในการดำเนินธุรกิจนั้น ผู้จัดการ ย่อมมีบทบาทมากในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กร ๆ นั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ จึงกล่าวได้ว่าการบริหาร จัดการ เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับ ผู้จัดการ และ ผู้บริหาร ทุกท่านที่ต้องเข้าใจถึงกลไกเชิงลึกโดยอาศัยหลักวิชาผนวกกับแนวคิดจากประสบการณ์บริหารงานจริงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ตนเองและองค์กรประสบความสำเร็จ โดยสภาพที่แท้จริงนั้นในการที่จะทำให้องค์กรนั้นประสบความ สำเร็จหรือไม่นั้น ผู้จัดการ หรือผู้นำองค์กรต่างมีบทบาทที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ตนเองนั้นไปสู่เป้าหมายได้ ดังนั้น “ผู้นำ” ซึ่งการเป็นสุดยอดผู้นำนั้น คือเป็นผู้นำที่มีการนำแนวคิดหลักปฏิบัติด้านการบริหารจัดการมาผนวกกับแนวคิดด้านจิตวิทยาองค์การมาใช้ในการบริหารงาน โดยอาศัยกระบวนการของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม จึงกล่าวได้ว่า ผู้ใดที่เป็นผู้บริหารหรือ ผู้จัดการ แล้ว ถ้าสามารถทราบได้เทคนิค วิธีการ ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ผ่านการวิจัยมาแล้ว ในฐานะที่เป็น ผู้จัดการ อัจฉริยะย่อมเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการโดยแท้ แต่ถ้าองค์กรใดขาดหลักในการบริหารงาน ก็จะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ย่อมทำให้ผลผลิตในการทำงานไม่บรรลุเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังได้ เพราะการทำงานจะต้องมีการบริหารจัดการในแบบบูรณการย่อมทำให้เห็นประสิทธิผลในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารงานนั้นประกอบไปด้วยผู้บริหาร พนักงาน และองค์ประกอบของงาน ซึ่งการบริหารจัดการนั้นจะทำให้เกิดสมดุลย์ในการทำงานทั้งสามส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร “ The Super Manager : How to improve your organization productivity?” เป็นหลักสูตรที่นำมาจากการบริหารจัดการที่ถูกออกแบบร่วมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยมีการนำมาประยุกต์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมการบริหารงานแบบคนไทย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำไปวิเคราะห์กระบวนการการทำงาน สร้างแม่บทของการบริหารจัดการ พัฒนาการสื่อสารและการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการของการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ด้วยวิธีการของการเรียนรู้ที่ได้ผลมากทีสุดในขณะนี้ คือการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ “Active Adult Learning” และยังได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันเพื่อการประยุกต์ใช้ได้จริงและได้ผล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร
1. ผู้จัดการ บริหาร ซูเปอร์ไวเซอร์และทีมงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน จะมีความเข้าใจใน หลักการเป็นผู้นำอัจฉริยะ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
2. มีความเข้าใจหลักการผู้นำ ผู้ตาม และทีมงาน การดำเนินการ การบริหารงาน และการสื่อสารในแต่ละระดับ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานต่อการเป็นผู้นำ การพัฒนาตนเอง และผู้นำกลุ่ม

หลักสูตร ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร นี้เหมาะสมกับ…
ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร,ผู้ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ,หัวหน้างาน,ผู้นำ,ผู้บริหาร,ซูเปอร์ไวเซอร์ ในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 

 หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ

หลักการและเหตุผลของ
หลักสูตร การขาย: บนโลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ต่างยอมรับกันว่า ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกของธุรกิจ ทำให้เกิดกระแสของการต่อสู้ทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ เป็นผลทำให้การต่อสู้ทางธุรกิจ จำเป็นต้องมีรูปแบบมากยิ่งขึ้น ใครสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ก็เป็นผู้ที่มีโอกาสในชัยชนะมากเท่านั้น ดังนั้นในองค์กรต่าง ๆ ต้องเร่งที่จะปรับทีมงานจากการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการที่จะฝึกทีมงาน ขาย เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถที่จะทำ งานขาย เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทีม งานขาย นั้นเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานขององค์กร ดังนั้น หลักสูตร “8 ขั้นตอน ของการเป็น นักขายมืออาชีพ ” เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ทำ งานขาย นั้นเข้าใจถึงหลักแนวคิดด้านการบริหารจัดการ มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ด้านการขาย เปิดเผยถึงวิธีการหรือ เทคนิคการขาย ที่ผู้ทำงานขายต้องรู้ และนำไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นแนวทางของความสำเร็จในงานขาย การพัฒนาแนวความคิดทางการขาย ได้อย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้าใจใน หลักการการขาย อย่างแท้จริง ทำให้พนักงานมี ทักษะการขายและการบริการ ดังนั้นพนักงานขาย และผู้ที่มีความสนใจในงานขาย หรือผู้ที่มีความจำเป็นในการสร้างธุรกิจขององค์กร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำการฝึกฝน การขาย แบบที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และอนาคต

 อบรมหลักสูตรการขาย หรือ อบรมนักขายมืออาชีพ เพื่อพัฒนานักขายให้เป็น นักขายมืออาชีพ นี้จึงเป็นหลักสูตรที่ถูกนำมาใช้ในการปรับทัศนคติให้กับผู้ทำงานขาย ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นในทุกมิติของงานขาย อาทิเช่น ในด้านการติดต่อ การนำเสนอขาย การจัดการกับข้อโต้แย้งต่าง ๆ รวมถึงการเข้าถึง เทคนิคการขายสินค้า ต่าง ๆ และสิ่งที่สำคัญทำให้ผู้ทำงานขายรู้สึกภูมิใจในอาชีพของ การขาย มีความเชื่อมั่นในสายอาชีพ นำมาซึ่งความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1 เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ให้พนักงานขาย เมื่อต้องทำการขาย
2 มีหลักของการขายที่ขัดเจน แม่นยำ และมีกระบวนการขายที่เป็นระบบ
3 มีเครื่องมือที่จะนำไปใช้ในการขาย โดยเรียนรู้จาก นักขายมืออาชีพ
4 สามารถที่จะทำการขาย สร้างรูปแบบในการขายด้วยตนเอง
5 สามารถที่จะสื่อสารไปในทิศทางเดียวกับทุกคน เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
6 สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงตามที่ได้เข้าอบรม


 

   หลักสูตร การนำเสนอ อย่างมืออาชีพ “Presentation Skills for Success”

การนำเสนอ เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงาน เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า บนสนามของการทำธุรกิจนั้น ผู้ที่สามารถที่จะ การนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ มากกว่า..ย่อมเป็นผู้ที่ได้เปรียบสามารถที่จะครองผู้ซื้อ ทำให้ได้มาซึ่งยอดขายหรือแม้แต่การครองใจผู้บริหารงาน..
ก็จะทำให้ตนเอง นั้น..มีความโดดเด่นเหนือผู้อื่น ในสังคมของการทำงานนั้น ๆ หลักของการ นำเสนอ ที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการบริหารจัดการในหลายมิติ ทั้งเนื้อหา ลีลาและที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสม ซึ่งในทุกครั้ง
ของ การนำเสนอ ควบคู่กันไป จะขาดอย่างใด อย่างหนึ่งเสียไม่ได้ หลักสูตร Presentation Skills ถูกออกแบบตามแนวทางที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทในสภาพการทำงานจริง ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับเปลี่ยน
วิธีการในการทำ งานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการ นำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังคำกล่าวที่ว่า..“พลังการนำเสนอและการบุคลิกภาพ จะเป็นกระจกเงาสะท้อน ภาพลักษณ์ขององค์กรท่าน นำมาซึ่งความประทับใจแก่ลูกค้าระยะยาว”

วัตถุประสงค์
เพื่อ เสริมสร้างทักษะการ นำเสนอ ในงานต่าง ๆ เช่น การ นำเสนอ ผลงาน การ นำเสนอ ขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจ เหนือผู้อื่น ซึ่งจะนำมาซึ่งชัยชนะในการเสนอทุกครั้งไป
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้ ที่ต้อง นำเสนอ งาน นำเสนอ สินค้า เช่น ทีมงานขาย ผู้ที่ต้องนำเสนอผลงาน ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ แผนกจัดซื้อ ทีมงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง
เพราะเป็นการฝึกรายบุคคล ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 30:70 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 30% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 70% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:
• Group Discussion
• Individual Assignment
• Individual/Group Presentation
• Role Play in Real Situation for Individual and Tape Record for Feedback
• Case Study

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หลังจากการเข้าฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับฝึกอบรมจะสามารถ
• เข้าใจหลักของการ นำเสนอ อย่างมืออาชีพ
• สร้างความมั่นใจ ในทุกอิริยาบถของการ นำเสนอ
• สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานเพื่อยกระดับการ นำเสนอ
• พัฒนาบุคลิกภาพที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการ นำเสนอ
• การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและอุปสรรคของการ นำเสนอ
• มีความเป็นนัก นำเสนอ อย่างมืออาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales and Marketing

ชื่อหลักสูตร

เวลา(วัน)

8 steps of Professional Selling Skills

2

Presentation Skills for Success 

2

สุดยอดกลยุทธ์การขายอย่างมืออาชีพชั้นสูง Advance Profession Selling Skills

2

เทคนิคการตลาด – เพื่อเจาะหน่วยงานของรัฐ Marketing Approach for Government Sector

1

สุดยอดเทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อความเหนือชั้นกว่าทางธุรกิจ Excellent Product Presentation: Techniques and Strategy

2

สร้างนักขายให้เป็นมืออาชีพในงานขาย ฉบับ ปฏิบัติการ Professional Selling Skills for Excellent Performance

2

นักขายป้ายแดง Professional Selling Skills : Back to the Basic

2

ปลุกพลังทางความคิด พิชิตใจลูกค้า Sales Motivation and Ehtical Approach Techniques

1

ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว Top Performance Selling Skills

1

การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management

1

พัฒนาความเป็นเลิศในงานขายทางโทรศัพท์ ฉบับ เน้นปฏิบัติการ Tele-Selling Skills for Excellent Performance

1-2

Sales Development Program : Mini Series

13

การวางแผนการตลาดและการขาย เชิงรุก Dynamic Sales & Marketing Strategies

2

พลิกเทคนิคการขายยุคใหม่ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย

2 

Leadership and Management

ชื่อหลักสูตร

เวลา(วัน)

The Super Manager : ผู้จัดการอัจฉริยะ

5

The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ

2

Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่

2

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning

2

Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์

2

Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

1

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop

2

Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

1

Effective Coaching for Great Team: การโค้ชงาน เพื่อความสำเร็จของทีมงาน

1

Analytically Thinking: การคิดเชิงวิเคราะห์

2

สร้างผู้นำอัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop

1

ผู้จัดการเชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis

1

ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models

5

จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills

5

การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน

2

On The Job Training (OJT)

1

การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก Dynamic Train the Trainer

2

สุดยอดการนำเสนอผลงาน ให้โดนใจเจ้านาย Effective Presentation Skills for Team: WorkShop

1

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication

1

เทคนิคการคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop

1

เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop

1

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM)

1

ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI

2

การบริหารเวลาเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย Dynamic Time Management for Sales

1

การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development

2

สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management

1

พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work

2

การเพิ่มศักยภาพและการปรากฎตัวต่อสาธารณชน  Speech Power Program

2

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

1 / 2

Negotiation Skills

 Excellent Service Behavior

ชื่อหลักสูตร

เวลา(วัน)

Service Excellent Behavior การบริการเป็นเลิศ

1

เทคนิคการบริการเชิงรุก เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนทางธุรกิจ Dynamic Excellent Service Mind

1

เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ เน้นปฏิบัติการ Call Center Skills for Excellent Performance

1

การปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ Effective Interaction Personality

1

เทคนิคการบริการด้วยใจ (Service Mind)

1

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relation Management

2

พลิกอารมณ์โกรธของลูกค้าได้อย่างไร? ให้เป็นความพึงพอใจ Effective Customer Complaint Management

1

การสร้างประสบการณ์และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Experience and Relation Management

2