Article8มีคนหลายคนมักจะถามถึงกุญแจสำคัญของ “การบริหารจัดการ” ซึ่งเป็นโอกาสดีเพราะวันนี้มีโอกาสสัมภาษณ์ ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ซึ่งกำลังจะขึ้นรับรางวัลในฐานะ “ผู้นำชาวพุทธโลก” ซึ่งใน ปี ๆ หนึ่งนั้นจะมีผู้ที่ได้รับในจำนวนไม่กี่คน เรียกได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความน่าภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นคนไทย ในระหว่างการสัมภาษณ์ในรายการเส้นทางนักขายนั้น ได้มอบหนังสือรวบรวมหลักสูตรอบรมชื่อว่า Training Plus ซึ่งเป็นหนังสือที่แบ่งเนื้อหาการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทำให้เข้าใจง่าย เหมาะแก่ผู้ที่ทำงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการอบรมและผู้บริหาร

ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ได้กล่าวว่าหลักการบริหารจัดการที่ดี 4 ประการ ดังนี้

1) หลักของการสร้างอนาคต คือต้องมีอนาคต หรือทำอย่างมีอนาคตคือมองให้เห็นอนาคต คิดถึงความเป็นไปได้ในการทำงานต่าง ๆ และสิ่งที่ทำเพื่อการมุ่งสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

2) หลักการแก้ไข คือเมื่อผิดต้องรู้จักที่จะแก้ไขหรือปรับปรุง ทำให้ตนเองนั้นเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง แต่ความสำคัญขึ้นอยู่ว่ารู้จักที่จะยอมรับสิ่งนั้น ๆ และยอมรับที่จะแก่ไขหรือไม่

3) หลักการสร้างความดี คือการทำงานนั้นจะมุ่งแต่เดินข้างหน้า บรรลุเป้าหมายอย่างเดียวไม่ได้เพราะถ้าเป้าหมายนั้นไปทำร้ายผู้อื่น การสร้างความดีเป็นระยะก็จะทำให้ตนเองมีความสุข มีความก้าวหน้าในการทำงานของตนเอง

4)หลักการอ่อนน้อมถ่อมตน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ ๆ นั้น ควรจะมุงเน้นการมีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักการทำความเคารพผู้ใหม่ ก็จะทำให้ตนเองนั้นมีความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง

หลักการบริหารจัดการ 4 ประการเป็นหลักที่สามารถนำมาประยุกต์ในการทำงานของตนเอง ทำให้ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้านได้อย่างไม่ยากนัก